Home

Ghidului pentru etichetare și ambalare conform regulamentului clp

Etichetarea și ambalarea - ECH

GHS - substanțe periculoase etichete eticheta substanțe periculoase, simbolul exploziv pentru substanțe periculoase Clasificare conform Regulamentului CLP UE - GHS 01 Începând cu decembrie 2010, toate produsele chimice trebuie să fie clasificate în funcție de sistemul GHS și ambalajul sunt marcate corespunzător unei substanțe conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP). În plus, se prezintă principiile de bază necesare pentru a stabili dacă anumite substanțe pot fi considerate identice în contextu completările ulterioare şi a O.M. nr. 1179/2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi, referitoare la modul de ambalare a echipamentelor şi deşeurilor care conţin PCB, de etichetare şi marcare, manevrare şi transport Scopul Regulamentului REACH este să îmbunătățească protecția sănătății oamenilor și a mediului față de riscurile pe care le prezintă uneori produsele chimice. Recomandare pentru lista de autorizare

Ghidul CLP - ECH

  1. Ghid pentru etichetare i ambalare. conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. Destinat productorilor, importatorilor, utilizatorilor din aval i distribuitorilor de substane i amestecuri AVIZ JURIDIC Acest document conine orientri referitoare la cerinele privind etichetarea i ambalarea substanelor n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea.
  2. Pe baza acestui sistem de etichetare, după o pregătire intensivă pentru Europa, a fost dezvoltată o punere în aplicare separată, ușor modificată a regulamentului model ONU: Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, cunoscut și sub denumirea de regulamentul CLP, a intrat în vigoare în ianuarie 20, 2009 și a preluat listele de substanțe.
  3. tește că textul Regulamentului CLP reprezintă unica referință juridică autentică și că informațiile din acest document nu constituie consultanță juridică
  4. (17) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1)
  5. Manual de utilizare Aparat de etichetare de mأ¢nؤƒ premium 4 Manual de utilizare pentru aparat de etichetare Instructiuni de ambalare, transport si depozitare produse Porotherm ELECTRA CARTE TEHNICA InstalatieBLOC Digital PanouP4S iuni

Ghid pentru etichetare şi ambalare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 . Destinat producătorilor, importatorilor, utilizatorilor din aval şi distribuitorilor de substanţe şi amestecur c. substante si preparate extrem de inflamabile: substantele si preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scãzut si cu un punct de. - Raportările se vor întocmi o dată pe an, la cererea autorităţii de mediu, conform indicaţiilor Regulamentului 166/2006 şi a Ghidului E-PRTR pentru implementarea registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi. Pentru validarea datelor raportul va fi însoţit de buletine de analiză şi metode de calcul/estimare 1 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793. Planul National de Management Actualizat Plan Naționa

Clasificarea produsului conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substan ţelor şi amestecurilor, şi amendamentelor Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, c ategoria 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung Număr pentru apeluri de urgență : +33(0)390215608 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Toxicitate acută (orală), categoria 3 H30 Fisa tehnica de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II si Regulamentului 453/2010 Data reviziei: 01.06.2015 Nr. reviziei: 1.2 Prontoderm Solutie 00056-0224 Pagina 2 din 11 Etichetare speciala pentru anumite amestecur

Video: Ghid pt. etichetare si ambalare cf.Reg CE nr.1272-2008 ..

ghid-pentru-etichetare-si-ambalare-conform-echa-europ

Identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CL